Algemene voorwaarden

Lidmaatschapsvoorwaarden
ActiFit Wellness Centre Almere B.V.

 

1. De overeenkomst tussen ActiFit Wellness Centre Almere (hierna ‘ActiFit’ genoemd) en klant heeft uitsluitend
betrekking op de in de invoerkolommen vermelde activiteiten en de daarin aangegeven duur. Tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten
aan ontlenen.
2. De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij
partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden
ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap bij ActiFit.
3. ActiFit is te allen tijden gerechtigd de gebruikstijden, indeling en tarieven te wijzigen van het ActiFit Wellness
Centre. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op de lopende abonnementen en voor lidmaatschaphouders
eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe lidmaatschap periode. De door ActiFit opgegeven
wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ActiFit dit op enigerlei wijze binnen het centrum bekend heeft
gemaakt.
4. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven of door middel van invulling van een opzegformulier
bij de receptie van ActiFit. Opzegging via email of bij mondelinge mededeling is niet mogelijk. Bij elk afgesloten
abonnement geldt als opzegtermijn een periode van een volle kalendermaand. Deze opzegtermijn is de eerste
volle kalendermaand na de opzegdatum. Als opzegdatum geldt de door ActiFit geregistreerde datum van
ontvangst van de opzegging. Opzegging binnen de overeengekomen minimale termijn is niet mogelijk. Bij niet
tijdige opzegging van een abonnement wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd,
waarna opzegging elke maand kan plaatsvinden met inachtneming van een volle kalendermaand.
5. Een opzegging zal pas geëffectueerd worden als alle verschuldigde bedragen tot aan de einddatum van de
overeenkomst door abonnementhouder zijn voldaan aan ActiFit. Bij het niet voldoen van het openstaande
bedrag(en) zal de overeenkomst gecontinueerd worden tot en met de maand waarin de openstaande bedragen
alsdan zijn voldaan.
6. Betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling middels
automatische incasso te worden voldaan. De automatische incasso zal rond de 30ste van de maand
voorafgaand aan de te betalen periode door ActiFit uitgevoerd worden. Bij storneren van de door ActiFit
uitgevoerde incasso zal per storno €5,00 aan de abonnementhouder in rekening worden gebracht. Tevens kan
ActiFit de abonnementhouder de toegang tot het centrum ontzeggen totdat aan de betalingsverplichting is
voldaan.
7. Waneer de abonnementhouder nalatig is zijn betalingsverplichting jegens ActiFit na te komen, zal ActiFit
aanspraak maken op de buiten rechtelijke kosten van 15% van het totaal openstaande bedrag met een
minimum €40,00, zoals bepaald in het “Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten” (artikel 6:96 lid
2 BW). Bovendien wordt alsdan aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de datum dat
abonnementhouder in verzuim is. Tevens zullen de kosten van alle hier aangekondigde (rechts)maatregelen voor
rekening komen van de abonnementhouder.
8. Als bij uitblijven van de verschuldigde betaling ActiFit ter verdere incasso van het verschuldigde bedrag de
vordering uit handen geeft aan een incassobureau vervalt voor abonnementhouder het recht op eventuele
termijnbetaling van de overeengekomen abonnementsduur. Het totaal verschuldigde bedrag over de gehele
looptijd van de overeengekomen abonnementsduur zal in zijn geheel opeisbaar worden gesteld door ActiFit.
9. Het niet gebruiken van de faciliteiten van ActiFit om welke reden dan ook, ontslaat de abonnementhouder
nimmer van zijn betalingsverplichting jegens ActiFit,
10. Abonnementhouder ontvangt van ActiFit op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en tegen betaling van het
entreebedrag een ActiFit Clubkaart. Uitsluitend op vertoon van een geldige ActiFit Clubkaart krijgt
abonnementhouder toegang tot de ActiFit vestiging De clubkaart houder blijft te allen tijden aansprakelijk voor
het gebruik en/of misbruik van de clubkaart. Gebruik van de clubkaart is persoonsgebonden en dus niet
overdraagbaar. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ActiFit Clubkaart blijft de
betalingsverplichting voor de lopende lidmaatschapstermijn onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan
bij de receptie van ActiFit worden verkregen tegen betaling van €5,00
11. Indien de abonnementhouder als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is om van de faciliteiten van
het ActiFit Wellness Centre gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven,
kan ActiFit, dit geheel ter hare beoordeling, aan de betreffende abonnementhouder de mogelijkheid geven voor
een door Actifit nader vast te stellen termijn, die nimmer verder strekt dan de abonnementsduur, hiervan alsnog
gebruik te maken. ActiFit heeft het recht om de abonnementhouder door een door ActiFit aan te wijzen
medische deskundige te laten onderzoeken teneinde de aard van de blessure vast te stellen. Compensatie in
geld of anderszins wordt uitdrukkelijk uitgesloten
12. ActiFit heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen
nimmer van toepassing zijn op de lopende abonnementen. Abonnementhouders kunnen hieraan geen rechten
ontlenen.
13. Het gebruik van het ActiFit Wellness Centre geschiedt geheel voor eigen risico. ActiFit wijst iedere
aansprakelijkheid af voor schade als gevolg door ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade
veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is. De abonnementhouder is zich
er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij
eventuele (vervolg) schade, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor
eigen risico neemt. Tevens zal de abonnementhouder ActiFit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
14. De abonnementhouder verklaart door ondertekening van de onderhavige overeenkomst het Huishoudelijk
Reglement en de tarieflijst te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen. De abonnementhouder zal alle
door of vanwege ActiFit vast te stellen huishoudelijke regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren.
ActiFit is te allen tijden gerechtigd om eenieder de toegang te ontzeggen het ActiFit Wellness Centre voor een
door ActiFit te bepalen duur bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement. Betreffende
abonnementhouder heet geen recht op enig vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het
gebruik van het ActiFit Wellness Centre
15. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van ActiFit
beoordeeld en beslist.

ActiFit Wellness Centre Almere

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: